DPS w Lisówkach strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracowników

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)  informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo reprezentowany przez Dyrektora Domu.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail dpslisowki@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej  w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach pod adresem http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/ oraz http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip/.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji stosunku pracy w ramach zawartej pomiędzy jego stronami umowy o pracę.                    
  4.  Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (DZ.U. 2018, poz. 917 z późn. zm.).
  5. Dane wykorzystywane we wskazanym celu będą udostępniane innym podmiotom: ZUS, US, PIP, Zakładowy Lekarz Medycyny Pracy, Inspektor BHP, Informatyk, firmom szkoleniowym oraz innym organom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
  6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Nr 22/16 Dyrektora DPS w Lisówkach                  z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
  7. W zakresie dotyczących Cię danych osobowych przysługuje Ci:

-        prawo żądania dostępu do danych osobowych;

-        prawo sprostowania danych osobowych;

-        żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

-        prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu

  danych;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,                        

  ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia                                           

  lub obrony roszczeń.

-        prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-        prawo wniesienia skargi do PUODO (Biuro PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)                     

jako organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy o pracę, ich niepodanie wyłącza możliwość realizacji stosunku pracy.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 


Załączniki


Stopka

Autor: Robert Leszczak
Kontakt: Tel. 61 8148-049, Fax: 61 8148-257
E-mail: r.leszczak@dpslisowki.pl
Osoba publikująca: Robert Leszczak
Data utworzenia: 2019-07-29 11:03:49
Data publikacji 2019-07-29 11:03:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-29 13:47:55
Drukuj | Historia zmian


oprogramowanie biuletynu informacji publicznej - bip.e1.pl CSS2 Valid XHTML Valid