DPS w Lisówkach strona główna | mapa strony | powiadom znajomego

Instrukcja Obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada między innymi na Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek uruchomienia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Dotychczas wszystkie informacje dotyczące działalności Samorządu w Krakowie były publikowane w oficjalnym serwisie internetowym Miasta Krakowa czyli Miejskiej Prezentacji Internetowej "Magiczny Kraków" (MPI). Ze względu na wymogi ustawy oraz warunki prowadzenia serwisu BIP określone w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zaistniała konieczność uruchomienia BIP w postaci osobnej strony internetowej.

Zgodnie z podanymi w ustawie terminami w dniu 1 lipca 2003 roku uruchomiono pierwszą wersję Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP). Opracowany harmonogram działań zakłada intensywną rozbudowę części aplikacyjno-bazodanowej oraz rozszerzanie zakresu informacji udostępnianych w Biuletynie.

Biuletyn Informacji Publicznej będzie równocześnie częścią MPI "Magiczny Kraków", zatępując dotychczasowy blok informacyjny Samorządu.

Informacje ogólne, zalecenia, źródła.

Rodzaj informacji publikowanych na stronach podmiotowych BIP określa Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa określa również precyzyjnie termin publikacji informacji w BIP (rozdział 3 art. 26). Standardy budowy stron podmiotowych określa natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa określa, że za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w stronach BIP UMK odpowiada Urząd Miasta Krakowa.

Do dnia 1 lipca 2003r. UMK umieszcza na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w Art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r. czyli:
Informacje o podmiocie:

 • Status prawny lub formę prawną
 • Organizację
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
 • Majątek, którym dysponują
 • Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1 (organy władzy publicznej)
 • Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
 • Tryb działania osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
 • Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

  W dalszej kolejności do dnia 1 stycznia 2004r. UMK powinien zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - ustawy z dnia 6 września 2001 r. czyli:
  polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

 • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 • projektowaniu aktów normatywnych,
 • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
  zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
 • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
 • danych publicznych, w tym:
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
 • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
 • informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

  Natomiast do dnia 1 stycznia 2005r. UMK powinien zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną art.6 ust.1 pkt5 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. czyli:
  majątku publicznym, w tym o:

 • majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
 • innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
 • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
 • majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
 • dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
 • długu publicznym,
 • pomocy publicznej,
 • ciężarach publicznych.

  W przypadku posiadania informacji niepublikowanych , w tym wykluczonych ze względu na wyłączenia jawności informacji publicznej podmiot jest zobowiązany do:

 • podania wykazu tych informacji,
 • podania zakresu wyłączenia,
 • podania podstawy wyłączenia,
 • wskazuje się organ lub osobę, która dokonała wyłączenia jawności,
 • (w przypadku Art. 5 ust 2 podaje się podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności.)

  Podmiot jest zobowiązany na mocy Art. 8. ust 6 udostępniając informację podać:

 • oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot ją udostępniający
 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację
 • tożsamość osoby, która odpowiada za jej treść
 • tożsamość osoby, która wprowadziła informację do zawartości podstrony BIP
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji
 • oznaczenie czasu jej udostępnienia w zakresie podstrony BIP
 • zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji

  Strona BIP UMK zawiera:

 • logo (znak graficzny) Biuletynu (identyczne z logo strony głównej BIP)
 • imię i nazwisko, numer telefonu, nr faksu, adres e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP ( strona Redakcja)
 • instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
 • informację o liczbie odwiedzin strony - statystyka strony
 • moduł wyszukujący
 • rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty od której zmiany te obowiązują
 • informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie, opublikowany sposób jej udostępnienia,
 • odsyłacz do strony głównej Portalu BIP

  Na stronie BIP też w myśl Art. 6 zamieszczono także inne informacje zawierające interes publiczny lub będące dokumentem urzędowym.

  Cechy organizacyjno-techniczne strony BIP Miasta Krakowa:

 • Strona BIP Miasta Krakowa jest wydzielona z aktualnego serwisu internetowego MPI "Magiczny Kraków" jako moduł dostępny pod adresem: www.krakow.pl/bip, bip.krakow.pl
 • Dostęp do modułu BIP zapewnia umiejscowiony na stronie głównej serwisu MPI baner ze znakiem Biuletynu
 • W nagłówku wszystkich stron BIP znajduje się odsyłacz URL do strony głównej Ogólnopolskiego Biuletynu www.bip.gov.pl

  Podmiotowa strona BIP umieszczona jest na serwerze MPI prowadzonym przez Akademickie Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

  Budowa podmiotowych stron BIP zapewnia publikowanie , gromadzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie w oparciu o budowane mechanizmy bazodanowe.

  Dostęp do aplikacji jest rejestrowany i kontrolowany przez moduły zabezpieczeń

  Strona zawiera wyszukiwarkę, licznik połączeń, statystyki oraz możliwość tworzenia wersji do drukowania.

  Urząd Miasta Krakowa udostępniający informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej opracowuje opis dokumentów udostępnianych w BIP.


Stopka

Autor: Robert Leszczak
Kontakt: Tel. 61 8148-049, Fax: 61 8148-257
E-mail: r.leszczak@dpslisowki.pl
Osoba publikująca: Robert Leszczak
Data utworzenia: 2008-10-01 10:14:32
Data publikacji 2008-10-01 10:14:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-01 10:22:11
Drukuj | Historia zmian


oprogramowanie biuletynu informacji publicznej - bip.e1.pl CSS2 Valid XHTML Valid